• Samfundsansvar

AP Pensions arbejde med ansvarlige og bæredygtige investeringer

Som pensionsselskab har vi først og fremmest et ansvar for at sikre et så godt afkast som muligt til vores kunder. Samtidig har vi et ansvar for at tage hensyn til en bæredygtig udvikling via vores investeringsprodukter.

Sådan investerer du bæredygtigt

Med vores bæredygtige produktlinje, AP Bæredygtig, som bygger på et bevidst valg af investeringer, der alle bidrager positivt til FN’s verdensmål og til den grønne omstilling af energiproduktion, har vi gjort det let for dig at investere din pension med fokus på bæredygtighed.

Men samfundsansvar og bæredygtighed indgår også i mange af vores traditionelle investeringsfonde. I fondslisten kan du se alle de fonde, du kan investere i. Du kan læse mere om hver enkelt og få overblik over, hvorvidt og hvordan bæredygtighed indgår i dem. På fondslisten klikker du på den enkelte fond, og i nederste højre hjørne af fondsbeskrivelsen kan du se, hvorvidt og hvordan bæredygtighed indgår, og hente et faktaark med yderligere oplysninger.

Gå til fondslisten

Har du valgt fonde i Nykredit eller COOP?

Du kan læse mere om fondene i Nykredit, og hvordan bæredygtighed indgår i dem, her

Du kan læse mere om fondene i COOP, og hvordan bæredygtighed indgår i dem her. Du finder beskrivelserne for de enkelte fonde via linket ’Prospekter’.

Produktspecifikke oplysninger

Generelle oplysninger

Politikker for ansvarlighed og bæredygtighed og aktivt ejerskab

Vores politik for ansvarlighed og bæredygtighed på investeringsområdet er godkendt af AP Pension livsforsikringsaktieselskabs bestyrelse og er baseret på veldefinerede og anerkendte internationale principper om menneskerettigheder, anti-korruption og miljø. Politikken indeholder de minimumskriterier, vi har valgt at stille for vores investeringer i forhold til ansvarlighed og bæredygtighed. Vi mener, det er den rette tilgang til at reducere de bæredygtighedsrisici, som klimaforandringerne og forsømmelse af sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) udgør for selskaber.

Vi efterlever vores politik for ansvarlighed og bæredygtighed på investeringsområdet ved løbende at screene vores beholdning mod vores valgte eksklusionskriterier og gå i dialog med selskaber i samarbejde med eksterne rådgivere, og vi følger den beskrevne proces for stemmeafgivelse og rapporterer årligt om vores arbejde med aktivt ejerskab og klima. Med forskellige strategier integrerer vi hensyn til bæredygtighedsrisici i vores investeringsprocesser og monitorerer løbende selskaber med henblik på dialog ud fra principper som beskrevet i politikken og yderligere i politik for aktivt ejerskab.

Politikken for ansvarlighed og bæredygtighed på investeringsområdet afspejler samtidig den måde, hvorpå vi ønsker at bidrage positivt til menneskers levevilkår og samfundet. Vi udøver aktivt ejerskab og laver tiltag med fokus på at støtte en mere bæredygtig udvikling. Vi investerer i stigende grad i den grønne omstilling samt ejendomme, som bliver miljøcertificeret, og som er tænkt ind i socialt bæredygtige bymiljøer.

Graden af integration af bæredygtighedsrisici i investeringsbeslutninger er betinget af forskellige faktorer, såsom hvorvidt AP Pension har bestemmende indflydelse i f.eks. eksterne fondsinvesteringer, samt hvorvidt de i de enkelte tilfælde vurderes relevante. Det vil dog altid være baseret på strategiske beslutninger i forhold til risikostyringen og med forudsætning for, at AP Pensions politik for ansvarlighed og bæredygtighed på investeringsområdet efterleves. For hvert af de produkter, som AP Pension udbyder, kan kunder og andre interessenter læse, hvordan bæredygtighedsrisici integreres, og dermed se de forskelle, der gør sig gældende produkterne imellem.   

Organisering af arbejdet med bæredygtighed

AP Pension livsforsikringsaktieselskabs bestyrelse har til ansvar at sikre, at investeringstilgangen reflekterer AP Pension-koncernens værdier og målsætninger. Gennem vedtagelser af indstillinger, politikker, nye målsætninger og andre tiltag tager bestyrelsen de endelige beslutninger relateret til strategien for håndtering af identificerede bæredygtighedsrisici og investeringsmuligheder.

Bæredygtighedsrisici såsom klimarelaterede risici indgår ligeledes i AP Pensions investeringsstrategi. Den behandles årligt i Risikokomiteen, hvor AP Pensions direktion er medlemmer, og godkendes derefter af bestyrelsen.

AP Pensions investeringsafdeling er ansvarlig for at udmønte bestyrelsens retningslinjer på området. Afdelingen arbejder ligeledes løbende med at håndtere væsentlige risici og identificere muligheder i forhold til bæredygtighed. Det er AP Pensions team for bæredygtige investeringer, som sørger for løbende at optimere strategien til målsætningerne inden for bæredygtige investeringer.

AP Pension har nedsat en komité for samfundsansvar ud fra ønsket om at brede arbejdet med bæredygtighed og samfundsansvar ud i alle grene af AP Pensions forretning med forskellige indsatsområder, herunder investering.

Derudover er en arbejdsgruppe for bæredygtige investeringer blevet etableret med det formål, at hensynet til bæredygtighed bliver forankret i hele investeringsafdelingen og løbende tilpasset vores ambitioner på området.

Bæredygtighed indgår i kunderådgivningen

AP Pension har siden sommeren 2019 tilbudt et produkt med særlig fokus på bæredygtighed, AP Bæredygtig. AP Pensions pensionsrådgivere er således klædt på til at kommunikere om vores produkter og formidle vores arbejde med bæredygtighed til kunder, ligesom Investeringsafdelingen står til rådighed ved behov for mere specialiseret viden.

Risikostyring på bæredygtighedsområdet

AP Pension har formaliserede processer på plads til at overvåge og forstå investeringers risici. Risikokomiteen, bestyrelsens Risiko- og Aktuarudvalg og bestyrelsen forholder sig ligeledes til bæredygtighedsrisici knyttet til nye investeringsmandater, idet der eksplicit skal indgå vurderinger af sådanne i indstillinger.

ESG og bæredygtighedsrisici er ligeledes en del af AP Pensions interne investeringsprocesser og forvaltning inden for de tildelte mandater.

Bæredygtighedsrisici er desuden en integreret del af AP Pensions løbende risikostyring, og som en del af denne inkorporerer vi ESG Risk Ratings i investeringsanalyserne i internt forvaltede aktiemandater.

Også gennem andre ESG-strategier arbejder vi med at reducere de bæredygtighedsrisici, som vores investeringsportefølje er eksponeret for. Det er Investeringsafdelingen og AP Ejendomme, der varetager identifikation, vurdering og håndtering af bæredygtighedsrisici knyttet til vores eksisterende aktiver.

Bæredygtighed og eksterne forvaltere

Når der indgås nye samarbejder med eksterne forvaltere, er udvælgelsen blandt andet baseret på en vurdering af deres overensstemmelse med AP Pensions værdier og forventninger til håndtering af bæredygtighedsrisici.

For løbende monitorering udarbejdes der årligt en dybdegående analyse af vores eksterne forvalteres individuelle tilgange til ESG og bæredygtighed, og ud fra den bliver hver forvalter tildelt en score, som indikerer de løbende justeringer, forvalteren foretager på området samt eventuelle afvigelser fra vores forventninger.

Et samarbejde kan ophøre i tilfælde af uønskede udviklinger, men det er gennem en tæt dialog, at vi kan sikre, at hensyn til bæredygtighed bliver implementeret i alle vores investeringer i overensstemmelse med vores strategier.

AP Pension har ligeledes generelle processer på plads for at reducere identificerede negative bæredygtighedsrisici i porteføljen og mindske risikoen for, at der ved ekstern forvaltning foretages investeringer, som afviger fra vores egne beslutningsprocesser. Det gælder blandt andet implementering af vores negativliste hvor muligt og gennem dialog med selskaber, som ikke lever op til vores principper for ansvarlighed og bæredygtighed.

Vurdering af sandsynlige indvirkninger på afkastet

Vores arbejde på bæredygtighedsområdet sker med det primære formål at sikre et så godt afkast til vores kunder som muligt, men også under anerkendelsen af, at investorer udgør en vigtig del af de fremskridt, der er nødvendige for at skabe en mere bæredygtig udvikling. Disse er grundprincipper for AP Pensions gældende politikker og processer.

Med eksisterende og nye tiltag ses der på muligheder for at skabe gode langsigtede afkast, uden at det skal indebære en højere risiko end mere traditionelle investeringer. Ud fra forskellige analyser identificeres bæredygtighedsrisici, som har en effekt på det finansielle afkast, uanset om det gælder AP Bæredygtig eller AP Pensions øvrige produkter, hvor AP Pension er orienteret mod at levere konkurrencedygtige resultater for kunder på tværs af alle produkter. Arbejdet med at minimere bæredygtighedsrisici vurderes nemlig at bidrage til at skabe en økonomisk værdi og samtidig også en etisk værdi ved at tilpasse investeringer til den fremtid, AP Pension og kunderne ønsker at se.

Erklæring om due diligence politikker

De retningslinjer, kriterier og målsætninger, som gør sig gældende for vores arbejde på bæredygtighedsområdet, præsenteres i AP Pensions politik for ansvarlighed og bæredygtighed på investeringsområdet. Den udgør ligeledes grundlaget for de strategier og tiltag, der laves for at minimere og håndtere negative bæredygtighedsvirkninger, samt for de krav, vi løbende monitorerer selskaber og investerbare lande ud fra. Baseret på disse gør vi brug af forskellige ESG-strategier såsom positiv og negativ screening, best-in-class udvælgelse, aktivt ejerskab, ESG-integration i investeringsbeslutninger, grønne investeringer og brug af benchmark for bæredygtighed for at sikre os, at vores investeringer stemmer overens med vores forventninger og ambitioner.

Vi arbejder ud fra forskellige adfærdskodekser og retningslinjer, heriblandt FN’s Global Compact-principper og FN’s principper for ansvarlige investeringer (UN PRI), og vi følger desuden OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder samt FN’s retningslinjer om menneskerettigheder og erhverv. Derudover er vi medlem af forskellige sammenslutninger, hvor vi går sammen med andre investorer om at udøve et aktivt ejerskab og fremme bæredygtighed. Eksempler på disse er Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), CDP (tidligere kendt som Carbon Disclosure Project), Climate Action 100+ og Investor Alliance for Human Rights.

Vi opprioriterer visse bæredygtighedsvirkninger gennem vores udøvelse af aktivt ejerskab. Vi har eksempelvis stort fokus på de negative bæredygtighedsvirkninger, som klimaforandringer kan medføre. Konsekvenserne samt deres presserende karakter gør klima til en vigtig prioritering for AP Pension. Vi sender opfordringer til selskaber vedrørende deres klimaindsats, indgår i initiativer mod skovrydning og har eksklusionskriterier relateret til udvinding af kul og tjæresand. Derudover deltager vi i arbejdsgrupper og går i proaktiv dialog med selskaber om bekymringer for andre bæredygtighedsrelaterede emner. Vi støtter op om målsætningen i Paris-aftalen, og vores grad af tilpasning til aftalen rapporterer vi på i vores årlige klimarapport, som er baseret på anbefalingerne i Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD). Vi har desuden implementeret en stemmeafgivelsespolitik, der tager udgangspunkt i fremme af bæredygtighed, og vi rapporterer årligt på vores arbejde med aktivt ejerskab i AP Pensions CSR-rapport.

Måden, vi håndterer negative bæredygtighedsvirkninger på, fremgår af vores politik for aktivt ejerskab. Denne politik beskriver vores konkrete forventninger til selskabers adfærd, og når et brud på disse verificeres, går vi i dialog med det pågældende selskab med hensigten om, at det træffer de nødvendige foranstaltninger til enten at ophøre med en praksis eller undgå lignende brud i fremtiden. Angående vores investerede selskabers adfærd tager vi blandt andet hensyn til undgåelse af negative bæredygtighedspåvirkninger og overholdelse af følgende internationale standarder og konventioner i vores vurdering: 

 • FN's konvention om borgerlige og politiske rettigheder
 • FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv
 • FN’s klimakonvention
 • Den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder
 • Geneve-konventionen
 • FN’s Internationale Arbejdsorganisation
 • Rio-deklarationen om miljø og udvikling
 • FN’s biodiversitetskonvention
 • FN's rammekonvention om klimaændringer
 • Paris-aftalen
 • FN’s konvention mod korruption

Bliver brud på disse identificeret, følger vi altså en konkret proces som angivet i politik for aktivt ejerskab.

Overvejelser om bæredygtighed er ligeledes en integreret del af vurderingen af potentialet for nye investeringer. Eksponering mod fossile brændstoffer, håndtering af klimarisici, CO2-udledning og brud på FN’s Global Compact-principper er alle bæredygtighedsindikatorer, der vurderes og analyseres ved både eksisterende og potentielle investeringer, og de monitoreres derfor løbende for at sikre efterlevelse af AP Pensions ambitioner inden for ansvarlighed og bæredygtighed.

Aflønningspolitik

Her kan du se AP Pensions lønpolitik.

Læs AP Pensions lønpolitik

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi har midlertidigt ændret vores åbningstider og sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag til torsdag: 08.00-16.30

Fredag: 08.00-16.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.